err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

POMAGAMY – EDUKUJEMY

CZYLI JAKIE SĄ PARAMETRY KREDYTU

Zasadnicze pytanie, które każdy kredytobiorca powinien sobie zadać przy decyzji o kredycie to: ile będzie on mnie kosztował czyli jaki jest łączny koszt kredytu? W dalszej kolejności: ile zapłacę w miesięcznej racie i wreszcie ile zapłacę w skali roku. Wbrew pozorom te pytania wcale nie są proste. Całkowity koszt kredytu zależny jest od wielu składowych, m.in: odsetek, prowizji, oprocentowania, czasami opłat przygotowawczych i kosztów tzw. usług dodatkowych, czyli np. składek ubezpieczeniowych. Te ostatnie zależą co prawda od wymagań kredytodawcy i decyzji potencjalnego kredytobiorcy, ale warto jest być ich świadomym i ostrożnie się na nie decydować. Kredytodawcy z uwagi na różne rodzaje kosztów wchodzących w całkowity koszt kredytu, stosują zróżnicowane podejścia do jego wyliczenia - co nie ułatwia porównywania ze sobą ofert. Na naszej stronie www.pomagamypozyczac.pl przedstawiamy formularz informacyjny, który przedstawia wszystkie niezbędne do zapoznania się parametry kredytu, a poniżej prezentujemy słownik wszystkich pojęć, które powinny stanowić podstawową wiedzę każdego kredytobiorcy (elementy składające się na całkowity koszt kredytu).

 • Kwota kredytu

  Kwota, którą kredytobiorca otrzyma od kredytodawcy na podstawie zawartej umowy kredytowej.
 • Wysokość odsetek ustawowych

  Wysokość odsetek ustawowych powiązano ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego i przyjęto zasadę, że odsetki ustawowe równe są wysokości sumy stopy referencyjnej NBP plus 3,5 punktów procentowych (art. 359 § 2 k.c.).
 • Maksymalna wysokość odsetek ustawowych

  Maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.
 • Oprocentowanie

  Nominalna, zmienna wartość oprocentowania, nie może być wyższa niż maksymalna wysokość odsetek ustawowych.
 • Prowizja

  Prowizja pobierana za udzielenie kredytu
 • Pozaodsetkowe koszty kredytu

  Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe, niż całkowita kwota kredytu, tj. kwota, która została wypłacona kredytobiorcy.
 • Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu (MPKK)

  Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe, niż całkowita kwota kredytu, tj. kwota, która została wypłacona kredytobiorcy.

Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu obliczamy według poniższego wzoru*:

 • dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni stosuje się wzór: MPKK ≤ K x 5%
 • dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni stosuje się wzór: MPKK ≤ (K x 15%) + (K x n/R x 6%)

Definicje użyte w powyższych wzorach są następujące:

 • MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu
 • K – całkowita kwota kredytu
 • n – okres spłaty wyrażony w dniach
 • R – liczba dni w roku

Dodatkowo wymagane jest, aby pozaodsetkowe koszty kredytu nie były wyższe od 100% całkowitej kwoty kredytu a w okresie marzec 2020 – marzec 2021 obowiązuje 45%

Powyżej wskazane koszty są wynikiem wejścia w życie w dniu 2 marca 2020 roku ustawy, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu składa się ze wszystkich kosztów które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową o kredyt. Na całkowity koszt kredytu mogą się składać następujące elementy:

 • odsetki
 • pozaodsetkowe koszty kredytu
  • opłaty, prowizje, podatki i marże jeśli są znane kredytodawcy – odsetki zazwyczaj stanowią zasadniczy element kredytu.
  • wszelkiego rodzaju prowizje, np.: prowizja przygotowawcza, czy opłata za przyznanie kredytu
  • koszty usług dodatkowych - w tym ubezpieczenia kredytu, jeśli ich poniesienie jest konieczne do uzyskania kredytu, bądź do uzyskania go na oferowanych warunkach

Całkowita kwota do zapłaty

Suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa kredytu w stosunku rocznym – (RRSO) (Alternatywne miary RRSO)

Przykład

Poniżej zamieszczamy przykład wyliczeń parametrów kredytu na podstawie konkretnych wartości. {Przykład}

 • Kwota kredytu = 10,000 złotych
 • Okres kredytowania = 36 miesięcy
 • Oprocentowanie* 8%
 • Wysokość odsetek ustawowych = 0,5% (stopa referencyjna na dzień 28 lipca 2020) + 3,5% = 4%
 • Maksymalna wysokość odsetek ustawowych = 2*4% = 8%
 • Prowizja = 20%

Tabele 1-2 przedstawiają wszystkie parametry. W celu jak najlepszego zrozumienia, poniżej znajdują się również definicje pozostałych pojęć / parametrów, które są przedstawione w Tabelach 1-2.

Tabela 1 – parametry kredytu
Brak obrazu
Tabela 2 – harmonogram spłat
Brak obrazu
 • Okres kredytowania

  Liczba miesięcy / rat na którą zawarta jest umowa kredytowa.
 • Data uruchomienia kredytu

  Data w której uruchamiane są środki finansowe dla kredytobiorcy. Dokładnie dla tej daty, kredytodawca sporządza wszystkie wymagane przez ustawodawcę wyliczenia.
 • Data wymagalności raty

  Dzień miesiąca na który przypada data zapłaty raty przez kredytobiorcę.
 • Okres spłaty wyrażony w dniach

  Przełożenie okresu kredytowania oraz daty wymagalności na wartość wyrażoną w dniach. Ta wartość jest składową podanego wyżej wzoru wyliczenia MPKK.
 • Rata kredytu

  Kwota, którą kredytobiorca powinien spłacać w każdym miesiącu w dniu wymagalności raty.
 • Odsetki / Kapitał

  Rata pożyczki składa się z dwóch części: części kapitałowej i części odsetkowej. Część kapitałowa pomniejsza całkowite zadłużenie kredytobiorcy (pozostała kwota do spłaty na początek miesiąca) po spłacie raty, natomiast część odsetkowa pokrywa oprocentowanie, które stosuje kredytodawca.
 • Pozostało do spłaty na początek okresu

  Kwota, która jest całkowitym zadłużeniem kredytobiorcy na początku danego miesiąca. W pierwszym miesiącu spłaty jest to liczba równa kwocie udzielonego kredytu
 • Pozostało do spłaty na koniec miesiąca

  Kwota pozostała do spłaty na początek okresu pomniejszona o spłaconą część kapitałową w danym miesiącu.
 • Odsetki zapłacone

  Suma odsetek, które kredytobiorca zapłaci przez cały okres kredytowania. Liczba ta jest sumą liczb podanych w kolumnie “Odsetki” w Tabeli 2 – harmonogram spłat.
 • Całkowita kwota kredytu

  Kwota kredytu, która obejmuje kredytowane koszty kredytu - oznacza to, że do kwoty kredytu dodaje się kapitał kredytu, który przeznaczany jest na sfinansowanie kosztów, jakie kredytobiorca ponosi zaciągając kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty

  Suma wszystkich rat miesięcznych za cały okres kredytowania.
 • Całkowita koszt kredytu

  Suma wszystkich kosztów poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z umową kredytową – odsetki oraz koszty pozaodsetkowe.