err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

POMAGAMY - EDUKUJEMY

CZYLI co warto wiedzieć o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych?

Tą publikacją chcielibyśmy rozpocząć proces edukacji dla bardzo obszernego tematu czyli produktów oszczędnościowych i produktów inwestycyjnych. Każdy z nas w jakimś momencie swojego życia zastanawia się jak najlepiej pomnożyć własny majątek? Często, jednym z rozwiązań jest lokowanie środków w produkty finansowe. Może być to dobrym rozwiązaniem i pomoc w osiągnięciu naszych celów finansowych. Niestety, ale duża część tego typu produktów jest obarczona sporym ryzykiem. Brak świadomości tego, z czego się składają poszczególne produkty lub jakie ryzyka mogą za sobą nieść, często może spowodować odwrotny efekt w postaci utraty części lub całości naszego kapitału.

POMAGAMY – WYJAŚNIAMY

 • Produkty powszechnie oferowane przez sektor finansowy
 • Zróżnicowanie produktów pod względem ryzyka, która mogą ze sobą nieść
 • Że warto tego typu produkty dopasować do własnego apetytu na ryzyko

Poniżej znajdziecie krótkie wprowadzenie do:

 • Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Przedstawiamy poniżej szeroko przyjęty na rynku podział funduszy, według prowadzonej polityki inwestycyjnej (w zależności od tego w co zostają lokowane środki).

 • Fundusze rynku pieniężnego (gotówkowe)

  • Krótki opis – stopa zwrotu Te fundusze stanowią alternatywę dla produktów depozytowych z oczekiwaną nieco wyższą stopą zwrotu z inwestycji w stosunku do wysokości oprocentowania lokat bankowych. Fundusze tego rodzaju mają na celu głównie ochronę zainwestowanego kapitału.
  • Lokowanie środków Fundusze rynku pieniężnego inwestują w krótkoterminowe papiery dłużne o terminie zapadalności do 1 roku (w portfelu mogą znaleźć się instrumenty dłużne lub/ oraz lokaty bankowe). Fundusze tego typu lokują posiadane środki przykładowo w bony skarbowe i pieniężne (krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez rząd), bankowe papiery wartościowe (certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe, etc. ), krótkoterminowe weksle komercyjne, lokaty bankowe, itd..
  • Ryzyko inwestycji Fundusze tego typu uważa się za najbezpieczniejszy typ funduszy inwestycyjnych. Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału jest praktycznie znikome.
  • Struktura portfela Dla uproszczenia można przyjąć, że mniejsza część portfela funduszy rynku pieniężnego jest lokowana w depozyty bankowe („gotówka”), a reszta w krótkoterminowe portfele dłużne („obligacje”). Niektóre fundusze, mogą lokować środki w depozyty bankowe nawet większą część portfela, natomiast średnio możemy założyć, że „gotówka„ stanowi 20%-35% udziału w portfelu, a resztę portfela stanowią obligacje krótkoterminowe.
 • Fundusze obligacji (dłużne)
  • Krótki opis – stopa zwrotu Fundusze obligacji przeznaczone są dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas (co najmniej 2-5 lat), a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka z poczynionej inwestycji.
  • Lokowanie środków Fundusze obligacji inwestują głównie w średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe –obligacje Skarbu Państwa, komunalne lub korporacyjne papiery wartościowe oraz bony skarbowe. Ta grupa funduszy nie inwestuje w akcje.
  • Ryzyko inwestycji Fundusze obligacji zaliczane są do produktów bezpiecznych, nie mniej jednak część z nich może w krótkim lub średnim okresie przynieść stratę. Ze względu na fakt, że fundusze obligacji w odróżnieniu od funduszy rynku pieniężnego lokują środki w obligacje o średnim lub dłuższym okresie czasu, to w sytuacji wzrostu stóp procentowych, obligacje o dłuższym terminie zapadalności (zwłaszcza o stałym oprocentowaniu) mogą stracić na wartości. Dlatego ryzyko inwestycji tego rodzaju funduszy inwestycyjnych, jest większe niż funduszy rynku pieniężnego.
  • Struktura portfela Można przyjąć, że średnio większość portfela tego rodzaju funduszy jest lokowana w obligacje - 85%-95% a tylko mała część jest lokowana w gotówkę.
 • Fundusze stabilnego wzrostu
  • Krótki opis – stopa zwrotu Inwestując w fundusze stabilnego wzrostu dążymy do zapewnienia regularności uzyskiwanych zysków i stopy zwrotu większej niż w przypadku funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy obligacji.
  • Lokowanie środków Główne inwestycje to obligacje i bony skarbowe oraz aktywa o wyższym poziomie ryzyka - akcje.
  • Ryzyko inwestycji Ponieważ część środków tego typu funduszy jest lokowana w akcje, to pomimo ryzyka opisanego dla funduszu obligacji, istnieje dodatkowe ryzyko utraty kapitału gdy na rynku akcji będzie panowała niekorzystna koniunktura. Część środków jest lokowana jednak w aktywa o niższym poziomie ryzyka (obligacje), dlatego ryzyko utraty kapitału jest ograniczone.
  • Struktura portfela Możemy przyjąć, że większość portfela jest lokowana w obligacjach I tylko około 30% - 40% zostaje lokowane w akcje.
 • Fundusze zrównoważone
  • Krótki opis – stopa zwrotu Celem jest stabilne i długoterminowe zwiększanie wartości aktywów poprzez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe z podwyższonym ryzykiem. Udział w portfelu aktywów o podwyższonym ryzyku (akcje) j est większy niż dla funduszy stabilnego wzrostu. Jeśli na rynku akcji będzie panowała dobra koniunktura, inwestorzy funduszy zrównoważonych będą oczekiwać, że ich zyski będą większe, niż gdyby zainwestowali w fundusze stabilnego wzrostu, obligacji lub rynku pieniężnego.
  • Lokowanie środków Tak jak w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, część środków tego typu funduszy jest lokowana w akcje oraz obligacje.
  • Ryzyko inwestycji W przypadku zawirowań na rynku akcji (niekorzystna koniunktura), straty inwestora który zainwestował środki w fundusze zrównoważone będą większe i trzeba się liczyć z możliwością straty znacznej części kapitału. Dla inwestorów, którzy nie chcą się liczyć z dużo większym ryzykiem utraty kapitału, bardziej korzystnym będzie inwestowanie w fundusze stabilnego wzrostu.
  • Struktura portfela Aktywa inwestowane w akcje stanowią około 45-55%, przy czym reszta portfela składa się z obligacji.
 • Fundusze akcji
  • Krótki opis – stopa zwrotu Celem funduszy akcyjnych jest osiąganie jak najwyższego zysku przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Inwestując w ten typ funduszy akceptujemy możliwość utraty całości lub znaczącej części zainwestowanego kapitału. Jednocześnie możemy oczekiwać przy tym dużo większych stóp zwrotu w porównaniu z inwestycjami w inne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Powierzając swoje pieniądze tego rodzaju funduszom trzeba założyć bardzo długi horyzont inwestycyjny (przynajmniej 5 lat). Jest to niezbędne, ze względu na wysoką zmienność rynku akcji. Jeśli inwestor nie zakłada tak długiego horyzontu inwestycyjnego, to ten typ funduszy na pewno nie będzie dla nas odpowiedni.
  • Lokowanie środków Dany typ funduszy charakteryzuje się tym, że przeważająca część portfela inwestycyjnego to akcje.
  • Ryzyko inwestycji Największe wśród wszystkich typów funduszy i waha się w zależności od strategii inwestycyjnej konkretnego funduszu.
  • Struktura portfela Struktura portfela tego typu funduszy jest bardzo zróżnicowana, natomiast możne przyjąć, że około 70-90% aktywów jest lokowane w akcje. Pozostała część portfela może się składać z obligacji lub instrumentów rynku pieniężnego. Wykres poniżej prezentuje w jaki sposób można zobrazować kompromis pomiędzy stopą zwrotu oraz ryzykiem poszczególnych typu funduszy. WARTO ZAPAMIĘTAĆ ten wykres, aby dokładnie dopasować fundusze inwestycyjne do własnego apetytu na ryzyko.
Rodzaj funduszu - stopa zwrotu versus ryzyko utraty kapitału
Brak obrazu

ZAWSZE PAMIĘTAJ!

Jeśli produkt finansowy oferuje ponadprzeciętne stopy zwrotu, to w takim przypadku ryzyko dla nas jest na pewno bardzo wysokie. Wielokrotnie zastanów się, zanim zdecydujesz się zainwestować oszczędności życia w produkty oferujące bardzo wysokie zwroty. Miej zawsze w pamięci klientów Amber Gold i Getback. Niech te przypadki będą dla nas stała nauką!